top of page

מניעת זיופים AS5553 / AS6832 / AS6174

תקן ניהול האיכות AS9100D דורש מהארגון ליישום תוכנית למניעת פריטים וחומרים מזויפים לשרשרת האספקה
הדרכה זו מתבססת על דרישות התקן AS9100 ודרישות התעשיה המוגדרת בתקנים המשלימים

מניעת זיופים AS5553 / AS6832 / AS6174
bottom of page