top of page

עורכי מבדקי תוכנה AS9115

קורס זה מקנה ידע וכלים לעורכי מבדקים בתכנון, ביצוע ודיווח מבדק לתהליכי פיתוח תוכנה וניהול תצורה מול דרישות התקן AS9115

עלות למשתתף

550 ₪

רמת קושי

בינונית

מסגרת לימוד

פנים ארגוני/מקוון

היקף הקורס

8 ש"ל

פנים ארגוני/מקוון

מספר קורס

405

תוכן ההדרכה

התקן AS9115 מגדיר דרישות משלימות לדרישות התקן AS9100 עבור ארגונים העוסקים בפיתוח תוכנה המסופקת עם המוצר או תוכנה כמוצר (Delivered Software)
קורס זה מקנה ידע וכלים לעורכי מבדקים בתכנון, ביצוע ודיווח מבדק לתהליכי פיתוח תוכנה וניהול תצורה

◄ סקירת דרישות התקן AS9115 מול דרישות AS9100
◄ סקירת הגדרות התקן
◄ סקירת דרישות התקן מול דרישות הרגולציה
◄ ביצוע סימולציות ביצוע מבדק לתהליך פיתוח תוכנה
◄ סקירת אפקטיביות תהליך פיתוח תוכנה

המדריך
עורכי מבדקי תוכנה AS9115
אורה וויס

הערות

הודעה על ביטול השתתפות תבוצע במייל office@isoiq.com
במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עבודה טרם פתיחת הקורס או לאחר תחילתו יחויב המשתתף בעלות המלאה.
פתיחת הקורס מותנית בשיקול דעת בלעדי של פתרונות איי. קיו.
עלות ההשתתפות לא כוללת מע"מ
ניתן לקיים את הקורס במסגרת פנים ארגונית בהשתתפות מינימלית של 8 אנשים

שיטת לימוד
עורכי מבדקי תוכנה AS9115

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page