top of page

Courses

מרכז הדרכה ולמידה

אנו מאמינים כי הדרכה אפקטיבית חייבת לבוא מתוך ניסיון מעשי ביישום התקנים והיכרות מעמיקה עם דרישות התעשייה. ההדרכות שאנו מעבירים מתבססות על אלפי שעות ניסיון של המדריכים בהטמעת תקנים ובעריכת מבדקים ומובאות לחניכים בצורה שיטתית, מאורגנת ומקצועית. ההדרכות ניתנות כחלק מתהליך ייעוץ, כסדנאות או כקורסים פנים ארגוניים.

כניסה למערכת הלמידה

קטלוג הדרכות 2023

bottom of page