top of page

AS9103 ניהול השונות של מאפייני מפתח 

 • תקן זה תוכנן על מנת לקדם תהליכי שיפור בתהליכים ייצוריים ע"י תכנון קפדני וניהול אפקטיבי של אופייני מפתח.

 • אופייני מפתח (KC) למוצר מוגדרים בדרך כלל ע"י גוף הפיתוח ונועדו לשפר את רמת הביטחון במוצרים בהם קיימות תכונות אשר השונות בהן עשוייה להשפיע על ביצועי המוצר, התאמת המוצר, בטיחות המוצר, יכולת ייצור וכו'.

 • תקן זה ישים עבור כלל התהליכים בארגון המשפיעים על השונות (Variation) של אופייני המפתח (Key Characteristics)

סקירה כללית 

 • התקן מגדיר את השלבים הנדרשים לתכנון ובקרת אופייני המפתח :

  • ביצוע לזיהוי הדרישות ע"י צוות רב תחומי​

  • תכנון תהליך התואם לדרישות בקרת התהליך 

  • הפעלת התהליך לסדרת נסיון 

  • ניתוח הנתונים

  • יישום שיפורים בהתאם לצורך

  • הגדרת דרישות להמשך בקרת התהליך

  • ניהול שינויים מבוקר

 • התקן כולל סט טפסים לניהול התהליך

ררישות עיקריות 

 • התאמת יכולות התהליך לדרישות הלקוח (VOC)

 • תהליכי ייצור יציבים וניתנים לחיזוי

 • צמצום עלויות אי האיכות ושיפור הריווחיות

 • שיפור התרבות הארגונית והבנת התהליכים 

ייתרונות 

bottom of page