top of page

AS9115 מערכות ניהול איכות - דרישות לתוכנה המשולבת במוצר

 • מטרת התקן AS9115 הינה להבהיר ולהשלים דרישות מתקן AS9100 הנוגעות ישירות לתוכנה המסופקת עם המוצר (Deliverable Software) 

 • התקן כולל דרישות למערכת ניהול איכות לארגונים המפתחים וכותבים תוכנה לתעשיות התעופה , חלל וביטחון. 

 • התוכנה בהתאם לתקן זה יכולה להיות משולבת במוצר, מסופקת באופן עצמאי, כשירות או מיועדת להתקנה על ציוד הלקוח.

סקירה כללית 

 • סעיפים בהם מתמקד התקן (מעבר לדרישות AS9100) 

  • מונחים והגדרות ייחודיות לעולם פיתוח התוכנה 

  • תשתיות המחשוב​

  • תכנון מימוש המוצר

  • ניהול תצורה 

  • הבטחת מידע 

  • תכן ופיתוח תוכנה 

  • מימוש תהליכי פיתוח התוכנה

  • בקרה על אי התאמות

פערים עיקריים מול דרישות AS9100

 • עמידה בדרישות חוזיות 

 • שילוב עם דרישות רגולציה / DO178

 • שיפור ומיסוד תהליכי פיתוח התוכנה 

 • צמצום הסיכונים הנוגעים לתהליכי פיתוח התוכנה 

 • הגדרת דרישות אחידות לספקים 

ייתרונות 

bottom of page