top of page

AS9104-1 דרישות למערכות התעדה לתקני ניהול איכות לארגונים בתעשיות התעופה, חלל ובטחון 

קבוצת האיכות הבינלאומית של תעשיות התעופה (IAQG) מפתחת ומתחזקת את מנגנוני האישור וההכרה של סדרת תקני AS91XX המבוצעים ע"י גופי ההתעדה השונים (כגון מכון התקנים או NSF) על מנת לייצר ולתחזק תהליכי שיפור בשרשרת האספקה של תעשיות התעופה והבטחון.

הדרישות לפיקוח על מערך ההכרה וההתעדה מפורטות בשלושה תקנים המהווים מסגרת לפעילות :

  • AS9104-1 – עוסק בתוכנית ההתעדה לתקני AS91XX

  • AS9104-2 – עוסק בפיקוח על מערכת ההתעדה  

  • AS9104-3 – עוסק בכשירות והדרכת עורכי המבדקים

סקירה כללית 

מטרתו של התקן AS9104-1 היא להגדיר את הדרישות והשיטות  לניהול תכנית ICOP, המספקת ביטחון ללקוחות  בתעשיות התעופה, חלל וביטחון שהספקים שלהם מקבלים הסמכה למערכות ניהול האיכות שלהם (AS91XX). 
הדרישות שנקבעו בתקן זה חלות על IAQG ושלושת המגזרים שלה לניהול הסמכת AQMS ופעילויות נלוות. הדרישות חלות על קבוצות עבודה של IAQG - IAQG, ABs, CBs 
על מנת שמבדקי ההתעדה יספקו את הביטחון הנדרש , מגדיר התקן את מבנה ההסמכה והיקפי המבדקים הנדרשים. היקף המבדק המבוצע ע"י גופי ההתעדה מושפע גם מביצועי הארגון ויכולתו להציג מערכת איכות רובסטית. 

מטרת התקן 

bottom of page