top of page

AS9117 האצלת סמכות לשחרור מוצר (DPRV) 

 • תקן AS9117 מגדיר דרישות להאצלת סמכות לשחרור מוצר ברמות השונות של שרשרת האספקה בתעשיות התעופה

 • תקן זה ישים כאשר נדרש באופן חוזי ע"י הלקוח או כאשר נבחר ע"י הארגון לאמצו. 

 • התקן מהווה בססי לדרישות לקוח ותקנים משלימים כגון AS13001 אשר הוגדר ע"י קבוצת האיכות של יצרני מנועי המטוסים וכולל דרישות נוספות להסמכה של האנשים הרשאים לשחרר מוצר ללקוח.

סקירה כללית 

 • התקן מגדיר תוכנית להאצלת סמכות לשחרור מוצר הכוללת : 

  • דרישות למערכת ניהול​

  • הגדרת אחריות הספק

  • דרישות כשירות והסמכה 

  • ניטור התוכנית 

  • דרישות לשמירת רשומות

דרישות עיקריות 

 • שיפור רמת כשירות העובדים

 • צמצום הסיכון במשלוח מוצר לא מתאים ללקוח (Escape)

 • חיסכון בעלויות הבקרה

ייתרונות 

bottom of page