top of page

האצלת סמכות לשחרור מוצר DPRV AS9117

התקן AS9117 מגדיר דרישות מינימום להאצלת סמכות לשחרור מוצרים בשרשרת האספקה של תעשיות התעופה. תקן זה כולל דרישות לכשירות והסמכה של המבקרים העוסקים בשחרור מוצר. הדרכה זו מקיפה את דרישות ההסמכה ל-DPRV בהתאם לדרישות AS9117 ותקן AS13001

עלות למשתתף

צרו קשר

רמת קושי

בסיסי

מסגרת לימוד

פנים ארגוני / קורס פתוח

היקף הקורס

32 ש"ל

פנים ארגוני / קורס פתוח

מספר קורס

602

תוכן ההדרכה

התקן AS9117 מגדיר דרישות מינימום להאצלת סמכות לשחרור מוצרים בשרשרת האספקה של תעשיות התעופה. תקן זה כולל דרישות לכשירות והסמכה של המבקרים העוסקים בשחרור מוצר.
התקן AS13001 שהוגדר ע"י קבוצת יצרני מנועי המטוסים מגדיר דרישות משלימות לתקן AS9117 ומחייב הסמכה פורמלית הכולל אקרדיטציה.
קורס זה עונה לדרישות ההסמכה של AS9117 ותקן AS13001 ומועבר במסגרת הדרכות SAE

תוכן הקורס
◄ תפקידים, אחריות ואתיקה
◄ דרישות רגולציה בתעופה
◄ התפתחות מערכות ניהול איכות בתעשיות התעופה
◄ הגורם האנושי ותקשורת אפקטיבית
◄ שרשור דרישות לקוח
◄ אופייני מפתח
◄ אימות תהליך הייצור –FAI
◄ אימות תוצאות הניטור והמדידה
◄ ביקורת חזותית
◄ דרישות מיוחדות לסימון ואריזה
◄ בקרת קבלני משנה
◄ בקרת תפוקות לא מתאימות ובקשות לאישורי חריגה
◄ מודעות למניעת זיופים

המדריך
האצלת סמכות לשחרור מוצר DPRV  AS9117
דן רוזמן

דן רוזמן, המדריך הראשי ומפתח ההדרכות עוסק בתחום הייעוץ לניהול האיכות מעל 25 שנים, מתמחה במערכות ניהול איכות בתחום התעופה והביטחון ועוסק בעריכת מבדקי ספקים עבור חברות תעופה המובילות בעולם. שימש בעבר כמהנדס איכות ספקים (FQE) עבור חברת Honeywell מרצה בנושא עריכת מבדקים מול דרישות התקן AS9100 במרכז הדרכה במכון התקנים ובמרכז ההדרכה של תעשייה אווירית (מהו"ת) בוגר קורס IAQG-sanctioned 9100:2016 Aerospace Auditor

הערות

ניתן לבצע את הקורס במסגרת SAE

שיטת לימוד
האצלת סמכות לשחרור מוצר DPRV  AS9117

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page